• Visi

  • Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang amanah, profesional dan sesuai dengan syariat Islam.
  • Misi

  • Mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh dengan mengedepankan kepentingan umat Islam.

  • Membantu kaum Muslimin dalam menyalurkan zakat, infaq dan kepada mereka yang berhak menerima.

  • Membangun kemandirian Mustahik agar mampu menjadi Muzaki.

  • Membantu umat, khususnya Mustahik, melalui program-program pemberdayaan yang transparan, terukur, berdayaguna dan dapat dipertanggung jawabkan dalam mewujudkan kemandirian umat.